آخرین اخبار

مسابقات و جشنواره ها

نمایشگاه ها و رودیدادهای هنری

نمایشگاه آثار عکاسی کمال محمدی زاده  بردیوارهای گالری  نگاه نو

زمان: ۱۵ تا ۲۰ فروردین  ۱۳۹۵ ساعت بازدید: ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ افتتاحیه : یکشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۷ حضور ناب از آنجا که پرداخت، نگرش و ثبت زندگی معاصر بومیان قاره ی آمریکا سوژه ی نه چندان نوینی می باشد، شاید بجاست که از زوایای دیگری به آن چه که د... ادامه نوشته