لرزش دست

با توجه به اینکه جلسه این هفته کانون عکس به موضوع عکاسی انتزاعی و روش های خلق آن اختصاص دارد در ادامه در رابطه با  اهمیت این نوع عکاسی توضیحاتی را ارایه می دهیم تا اعضا با نگاه بهتری در جلسه مذکور حضور داشته باشند.انتزاع یا تجرید یا آهنجش فرآیند اختصار، فشرده‌سازی، و تلخیص اطّلاعات از طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهان‌سازی جزئیّات از کلیّات است. انتزاع در لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، در آوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن می‌باشد.
آبستره کردن به معنای «مفهومی کردن»: هر «تغییر»ی که در محیط انسانی یا طبیعت (از سوی عکاس) ایجاد میشود مفهوم خودش را تولید میکند، و این تغییر را هنرمند از زاویهی خودش انجام میدهد. هرگونه «تغییر» در موجودیت اشیا و پدیدهها مفهومی پدید میآورد. ثبت لحظات عادی یا به عبارتی تکراری (از نظر مشاهده) مفهوم نویی نمیآفریند.
نویسنده : تیم تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.